Instrumenten

Advies
Groen Maatwerk ondersteunt het maken van een innovatiestrategie met advies. Dit advies richt zich op overzicht krijgen van de ontwikkelingen die van belang zijn, afwegen van verschillende mogelijkheden om hierop in te spelen en nagaan van de haalbaarheid.

Instrumenten:

 • Diepte-interview met de opdrachtgever.
 • Brainstormsessies met sleutelpersonen.
 • Haalbaarheidsonderzoek op basis van de aanwezige expertise.

Onderzoek en Training
Groen Maatwerk ondersteunt het scheppen van het draagvlak voor innovatie met onderzoek en training.

Instrumenten:

 • Expertinterviews en desk research. Doel: overzicht van de doelgroepen die van belang zijn voor de innovatie. Zo krijgt men de contouren van het eventuele draagvlak in kaart.
 • Focusgroepen. Doel: inzicht in de behoeften van de diverse doelgrepen. Zodoende kan de sterkte van het draagvlak worden vastgesteld.
 • Enquêtes. Doel: inzicht in de omvang van het draagvlak bij de diverse doelgroepen.
 • Training van het personeel. Na vaststelling op welk draagvlak gerekend kan worden, krijgt het personeel een training die erop is gericht dat men goed inspeelt op de verwachtingen van de diverse klantgroepen.

Groen Maatwerk maakt de opzet voor het onderzoek en de training waaraan behoefte bestaat. De opdrachtgever kan de uitvoering in eigen beheer doen of uitbesteden. Hierbij kan Groen Maatwerk de coördinatie verzorgen.

Monitoren
Groen Maatwerk ondersteunt het terugkoppelen van de bereikte resultaten van de innovatie met monitoren. Dit is een vorm van onderzoek waarmee kan worden gecontroleerd of de verbeteringen die in het kwaliteitsbeleid zijn vastgelegd, ook standhouden. Monitoren maakt snelle bijsturing mogelijk. Het richt zich niet alleen op de resultaten maar ook op het proces.

Instrumenten:

 • Het monitorinstrumentarium kan zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen omvatten.
 • Groen Maatwerk kan de opzet hiervoor maken. De opdrachtgever kan de uitvoering in eigen beheer doen of uitbesteden, waarbij Groen Maatwerk de coördinatie kan verzorgen.

Flexibele ondersteuning
Groen Maatwerk stemt de aangeboden ondersteuning zo scherp mogelijk af op de aanwezige behoefte. Er is daarom een grote variatie mogelijk bij de aard en omvang van eventuele opdrachten:

 • De minimale omvang is 1 dagdeel.
 • De ondersteuning kan zowel betrekking hebben op een volledig innovatieproces als op afzonderlijke onderdelen.
 • De keuze van instrumenten ter ondersteuning van de innovatie wordt steeds aangepast aan de specifieke doelen en omstandigheden. De aard van de inzet kan variëren van zeer kleinschalig tot grootschalig.
 • Een opdracht kan tussentijds op elk moment worden onderbroken als er zich aanleiding voordoet om het proces stil te zetten. De opdrachtgever kan dan kiezen voor uitstel of afstel.