CV

Groen Maatwerk heb ik in 2009 opgericht om mijn ervaring nuttig te maken voor innovatie. Ik heb in mijn loopbaan een groot aantal cursussen en projecten ontwikkeld en me verdiept in een groot aantal verschillende thema’s. Ik heb ook veel geleerd door vaak in teamverband te werken.

1995-2008

Directeur Bureau Onderzoek Op Maat (BOOM).
Toen ik in het begin van de jaren negentig bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) werkte, werd ik vanuit het veld aangemoedigd om een zelfstandig onderzoeksbureau te beginnen en startte, samen met Jolanda Verdurmen, in 1994 Bureau Onderzoek Op Maat (BOOM). In mei 1995 is het bedrijf ingeschreven als BV. We ontleenden ons uitgangspunt maatwerk aan het gedachtegoed van de Rotterdamse sociale vernieuwing.
De personeelsomvang van BOOM heeft gevarieerd met een gemiddelde van ca. 6 medewerkers.

Tot 2008 heeft het bedrijf in totaal 370 onderzoeksprojecten gerealiseerd. Het aantal varieerde van 18 tot 38 per jaar, terwijl de gemiddelde omzet varieerde van ca. €6.000 tot ca. €16.000. BOOM was actief in alle Rotterdamse deelgemeenten en daarnaast in andere gemeenten, zoals Middelburg, Amsterdam, Utrecht en Zwolle. Een greep uit onze activiteiten:
  • Pionier bij het ontwerp van de Rotterdamse monitor voor het grotestedenbeleid, naast het ontwerp van leefbaarheids- en veiligheidsenquêtes voor diverse deelgemeenten en monitoren van veiligheidsprojecten.
  • Casestudies van participatieprojecten voor etnische minderheden, ontwikkeling van een monitorinstrument voor multiculturalisering van het gemeentebeleid.
  • Analyse van verloop en resultaten van projecten op het gebied van wijkaanpak, welzijnswerk, reïntegratie en opvang van dak- en thuislozen.
  • Klanttevredenheidsonderzoek bij onder andere eerstelijnszorg, politie, parkeerbeleid, kinderopvang en universitaire organisatie.
  • Onderzoek van ontwikkelingen in de Rotterdamse haven.

1990-1994

Onderzoeker en adviseur bij het Rotterdams Instituut voor Beleidsonderzoek (RISBO) aan de EUR. Onderzoeksopdrachten: onder andere innovatie minimabeleid in opdracht van de Sociale Dienst Zoetermeer en innovatie vrijwilligersbeleid in opdracht van de deelgemeente Charlois. Adviesopdrachten: onder andere internationale coördinatie sociale vernieuwing in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en uitwisseling van ondernemers tussen Rotterdam en Minneapolis met als thema maatschappelijk ondernemen, in opdracht van de gemeente Rotterdam.

1988-1995

Docent bij de vakgroep sociologie aan de EUR met als taak coördinatie van het leeronderzoek:

  • In samenwerking met gemeente Rotterdam jaarlijkse publicatie van de onderzoeksuitkomsten.
  • In 1992 en 1993 bewonersparticipatie als thema. Bewijs geleverd voor de effectiviteit van de straataanpak in het kader van de sociale vernieuwing (Opzoomeren).

1987-1990

Onderzoek van het Zuid-Afrikaanse conflict, actieonderzoek gericht op realisatie van een bemiddelingsinitiatief tussen de anti-apartheidsbeweging en internationale bedrijven (vanuit mijn eenmanszaak IRIS Independent Research International Services).

1971-1988

Docent bij het Sociologisch instituut aan de Rijksuniversiteit Leiden. In deze periode was ik intensief betrokken bij onderwijsvernieuwing: opzet en uitvoering van 15 verschillende onderwijsonderdelen, gespreid over de vakgebieden empirische sociologie, methoden en technieken van onderzoek, sociologische theorie en politieke economie. Mijn onderzoeksinteresse richtte zich speciaal op de milieubeweging. Ik volgde met participerende observatie intensief de start van De Groenen als politieke partij in West-Duitsland.

1964-1971

Studie sociologie aan de Vrije Universiteit (Amsterdam), afgerond met cum laude doctoraal diploma. Specialisaties: Bedrijfs- en organisatiesociologie, Methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek (M&T), Sociale Pedagogiek (agogiek). Scriptieonderwerp: actieonderzoek als instrument ter bevordering van leefbaarheid.