Maatwerk

De kerncompetentie van Groen Maatwerk is ondersteuning van innovatie. Hierbij wordt vaak gedacht aan aparte organisaties of aparte projecten. Innovatie kan echter ook vorm krijgen binnen de staande organisatie, naast het gewone werk. Hierop richt Groen Maatwerk zich. Bij innovatie gaat het in wezen steeds om hetzelfde: actief reageren op ontwikkelingen. Het meest effectief is dan een stapsgewijze procesaanpak:

  1. Innovatiestrategie maken, vooraf goed afwegen van de verschillende mogelijkheden om te reageren op nieuwe ontwikkelingen.
  2. Draagvlak scheppen, innovatie afstemmen op de klanten en op het personeel.
  3. Vastleggen in kwaliteitsbeleid, om de bereikte verbeteringen te consolideren en te voorzien in terugkoppeling van de resultaten.

Voorbeeld
De kredietcrisis is aanleiding geworden tot een prijsoorlog bij de supermarkten. Een buurtsupermarkt heeft zich bezonnen op een strategie hoe hiermee om te gaan. Verschillende mogelijkheden zijn afgewogen, zoals prijsverlaging, vergroting van de efficiency en verbetering van de service. De bedrijfsleiding koos voor verbetering van de service als speerpunt, op grond van de volgende overwegingen:

  • Prijsverlaging zou de financiële reserve uithollen.
  • Het aanbod is al structureel laag geprijsd door lagere vaste kosten dankzij intensief gebruik van de beschikbare ruimte. Dit leidt tot een hoge omzet per vierkante meter vloeroppervlak.
  • Serviceverbetering draagt bij tot versterking van de concurrentiepositie door vergroting van de binding met de klandizie uit de buurt.

Bij het scheppen van draagvlak voor innovatie heeft de bedrijfsleiding speciaal aandacht besteed aan een bepaald knelpunt bij de service: door het intensief ruimtegebruik moeten de vakken vaker worden aangevuld, terwijl de loopruimte voor het winkelend publiek beperkt is. Om te bereiken dat de vakken toch steeds goed gevuld blijven zonder de klanten te storen, heeft men ingezet op verbetering van het transportmateriaal en de logistiek bij het vakkenvullen.

Het kwaliteitsbeleid van de buurtsupermarkt voorziet in continue meting van de omzet per klant en van de totale omzet. Men constateert een stijging van de gemiddelde omzet per klant en verwacht, na het luwen van de prijsoorlog, de totale omzet weer te kunnen laten groeien.

Aanbod
Grondslag van de ondersteuning die Groen Maatwerk biedt is maatwerk, dat wil zeggen: een vraaggerichte en klantgerichte aanpak. Uw vraag en uw situatie zijn het uitgangspunt! Maatwerk betekent bij innovatie vooral dat de talenten die al in uw organisatie aanwezig zijn, beter worden benut.